Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/3765
Title: Η μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του εθνικού αρχείου διδακτορικών διατριβών του εθνικού κέντρου τεκμηρίωσης σε ψηφιακή βιβλιοθήκη
Alternative title / Subtitle: ιστορία - προβλήματα - προοπτικές
Authors: Κουλούρης, Αλέξανδρος
Καπιδάκης, Σαράντος
Koulouris, Alexandros
Kapidakis, Sarantos
Item type: Conference publication
Conference Item Type: Full Paper
Keywords: Digital libraries;Digitization;Ψηφιακές βιβλιοθήκες;Αποτίμηση ψηφιακών βιβλιοθηκών;Ψηφιο­ποίηση;Νέες τεχνολογίες;Πολιτικές διάθεσης του ψηφιακού υλικού;Evaluation of digital libraries;New technologies;Policies concerning the availability of the digital material
Subjects: Information resources
Electronic information resources
Πληροφόρηση
Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης
Issue Date: 11-Jan-2015
Abstract: Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να καταδείξει την μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών σε ψηφιακή βιβλιοθήκη κάνοντας μια ιστο­ ρική αναδρομή και αποτίμηση του έργου και της εξέλιξης της βιβλιοθήκης σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες αλλά τονίζοντας και τα προβλήματα, ερωτήματα που ανακύπτουν στην νέα αυτή ψηφιακή πραγματικότητα καθώς επίσης και τις προοπτικές εξέλιξης και αξιοποί­ ησης του έργου. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ορίστηκε με το νόμο 1566/1985 ως ο αρμόδιος φο­ ρέας ο οποίος θα συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές Ελλήνων διδακτόρων που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και διατριβές Ελλήνων διδακτόρων που έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με την προϋπόθεση οι διατριβές αυτές να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Το 1986, παράλληλα με την δημιουργία του αρχείου σε έντυπη μορφή, ξεκίνησε και η δη­ μιουργία της αντίστοιχης βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Διδα­ κτορικών Διατριβών. Το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση αυτού του στόχου ήταν το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα (ΑΒΕΚΤ-Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, έκδοση 3.00), και ο διαθέτης μέσα από τον οποίο θα γι­ νόταν η διάθεση της βιβλιογραφικής βάσης ήταν ένας "mainframe" υπολογιστής ο δια­ θέτης «Ερμής», ο οποίος ξεκίνησε για πρώτη φορά να παρέχει on-line πληροφορίες το 7 986. Ο «Ερμής» λειτούργησε με επιτυχία από το 1986 - 1999. Η μεγάλη καινοτομία, αρχίζει όταν το ΕΚΤ αποφασίζει, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ερευνητικής κοινότητας αλλά και του απλού χρήστη να ψηφιοποιήσει την συλλογή των δι­ δακτορικών διατριβών. Το έργο ξεκινάει τον Ιούλιο του 1 998 και τελειώνει τον Δεκέμβριο του 7 999. Αυτή είναι και η χρονική στιγμή των μεγάλων αλλαγών. Το λογισμικό ΑΒΕΚΤ βγάζει την έκδοση 5.00 όπου είναι σε περιβάλλον Windows, υλοποιεί UN I MARC, UNIMARC Authorities και ISO 2709. Τότε, καταργείται και ο διαθέτης «Ερμής» και οι βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων του ΕΚΤ διατίθενται με το πρωτόκολλο Ζ39.50. Η βιβλιογραφική βάση των διδακτορικών διατριβών μετεξελίσσεται σε μια βάση δεδομένων μέσω WEB σε σύν­ δεση με το ψηφιακό περιεχόμενο των διδακτορικών διατριβών και έτσι δημιουργείται μια ψηφιακή βιβλιοθήκη 12.000 διδακτορικών διατριβών (2.000.000 ψηφιοποιημένες σελί­ δες που ήταν το μεγαλύτερο για την εποχή έργο ψηφιοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Στην νέα αυτή φάση μπαίνουν διάφορα προβλήματα, όπως η ασφάλεια των δικτύων και του ψηφιακού υλικού, ο έλεγχος της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο καθώς επίσης και η επιλογή πολιτικής ή πολιτικών διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου, ερωτηματικά που χρήζουν περαιτέρω έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το περιεχόμενο των διδακτορικών διατριβών και οι τεχνολογίες υπάρχουν, η διάθεση περιορίζεται από την έλλειψη απόφασης στην εφαρμογή πολιτικών. θα προτείνουμε εναλλακτικές πολιτικές με κριτήρια: Να είναι εύκολα αποδεκτές από όλους (Διδάκτορες, Πανεπιστήμια, ΕΚΤ κ.τ.λ.). Να είναι συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία. Να είναι συμβατές με την κοινή πρακτική. θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν αυτά τα ερωτήματα και να διατυπωθούν ορισμένες προτάσεις σχετικά με την λύση αυτών των προβλημάτων, κυρίως των πολιτικών διάθεσης του ψηφιακού υλικού.
The scope of this work is to show the evolution of the bibliographic database of the Hellenic National Archive of Theses of the National Documentation Centre to digital library. We make a throwback and evaluation of the project and the evolution of the library with respect to the new technologies. During this process, we highlight the problems, questions that emerge to the new digital reality and also the prospects of the evolution and development of the project. The National Documentation Centre (NDC), is the suitable organization by the law 1566/1985 for collecting the theses that have been elaborated by the Greek researchers in Creek Universities and the theses that have been elaborated by the Creek researchers in Foreign Universities. In 1986, in conjunction with the creation of the archive in printed form, the bibliographic database of the Hellenic National Archive of Theses was also created. The software that have been used for this purpose was the (ABEKT - third edition) and the equipment that was responsible for the provision of the database was the mainframe computer "Hermes" that started working for the first time as a provider of electronic information in 1986. "Hermes " worked with success from 1986 until 1999. The big innovation starts when the NDC decides, in order to have better services for the researchers and the users, to digitize the collection of the theses. The project starts in July 1998 and finishes in December 1999. This is the time for the big changes. The software ABEKT is in the fifth edition and works in Windows environment, implements UNIMARC, UNIMARC Authorities and ISO 2709. It is the time when "Hermes" is abolished and all the bibliographic databases of the NDC are provided with the protocol 119.50. The bibliographic database of the theses constitutes now a WEB database linked with the full text of the theses so we have a digital library of theses (2.000.000 digitized pages and that was the biggest project in Europe at that time). At this new stage we have various problems such as the security of the network and the security of the digital material, the control of the access to the digital content and also the selection of policy or policies concerning the availability of the digital content, questions that demand further investigation. Specifically, while the content of the theses and the technologies to provide them exist, the availability is limited by the absence of decisions concerning the use of policies. We will suggest some alternatives policies taking into account some criteria about the policies: • To be acceptable from all the people (Researchers, Universities, NDC e.g.). • To conform to the current legislation. • To be compatible with the common practice. We will try to analyze these questions and to make suggestions about the solutions of these problems, especially solutions about the policies concerning the availability of the digital material.
Language: Greek
Citation: Κουλούρης, Α. και Καπιδάκης, Σ. (2002) Η μετεξέλιξη της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης σε ψηφιακή βιβλιοθηκή: ιστορία – προβλήματα- προοπτικές. Στο 11ο πανελλήνιο συνέδριο ακαδημαΪκών βιβλιοθηκών. Λάρισα, Ελλάδα, 6-8 Νοεμβρίου. σσ.121-133.
Conference: 11ο Πανελλήνιο συνέδριο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
Access scheme: Embargo
License: An error occurred on the license name.
URI: http://hdl.handle.net/11400/3765
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.