Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11400/413
Τίτλος: Η φωτογραφική καταγραφή των Ολυμπιακών αγώνων του 1896
Συγγραφείς: Βασσάλου, Κωνσταντίνα
Μέλη επιτροπής: Ηλίας, Παναγιώτης
Τύπος αντικειμένου: Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία
Λέξεις-κλειδιά: Φωτογράφοι - Ελλάς;Φωτογράφοι;Ολυμπιακοί αγώνες;Olympic games
Θέματα: Technology--Photography--Cinematography. Motion pictures
Τέχνη
Φωτογραφία
Οπτικοακουστικά μέσα
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-Μαΐ-2014
2005
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2005
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας: 31-Μαΐ-2014
Εκδίδον ίδρυμα: Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Γλώσσα: Ελληνικά
Αριθμός σελίδων: 197
Βιβλιογραφική αναφορά: Βασσάλου, Κωνσταντίνα (2005), "Η φωτογραφική καταγραφή των Ολυμπιακών αγώνων του 1896", Τ.Ε.Ι Αθήνας, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Πίνακας Περιεχομένων: Εισαγωγή 9 1 Η φωτογραφική καταγραφή των πρώτων ∆ιεθνών Ολυ μ πιακών Αγώνων Τύπος και Ολυ μ πιακοί Αγώνες 15 ∆ιένεξη μ εταξύ Τύπου και Πολιτείας λίγο πριν τους Αγώνες 18 Φωτογραφία και Τύπος κατά τον 19 ο αιώνα 20 Οι “ σκιτσορεπόρτερ ” των πρώτων Ολυ μ πιακών Αγώνων 22 Η Ολυ μ πιάδα του 1896 και το Κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μ έσα στο οποίο τελέστηκε 24 Οικονο μ ικές δυσκολίες , αιτία ελλιπούς διοργάνωσης 27 Η φωτογραφική κάλυψη των Αγώνων Οι ξένοι φωτογράφοι που κάλυψαν την διοργάνωση : Albert Meyer , ο πλέον διακεκρι μ ένος φωτογράφος των Αγώνων 29 Το ιστορικό ανά μ ειξης του στους Αγώνες : Η σύνδεση του μ ε το Γερ μ ανικό Κο μ ιτάτο 30 Το Βασιλικό Λεύκω μ α που παρήγαγε 32 Και ένα άλ μ που μ που πρόσφατα ανακαλύφθηκε 35 Σπανιότητα των φωτογραφιών του 36 Η ζωή του Αλβέρτου Μάγιερ 37 Η τραγική κατάληξη του αρχείου του 37 Elias Burton Holmes 39 Το χρονικό ανά μ ειξής του το 1896 αλλά και το 1906 39 Η ζωή του 41 Το υλικό που εξέδωσε για την Ελλάδα 43 Thomas Pelham Curtis , o Ολυ μ πιονίκης αθλητής 44 Άλλοι ξένοι που φωτογράφισαν τους αγώνες . 45 Οι Έλληνες φωτογράφοι της διοργάνωσης : Επαγγελ μ ατίες της περιοχής των Αθηνών Κωνσταντίνος Αθανασίου 47 M&Mme de Boé 49 ∆η μ ήτριος Μαρτι μ ιανάκης 49 Νικόλαος Μπίρκος 50 Νικόλαος Παντζόπουλος 51 Τρεις επαγγελ μ ατίες φωτογράφοι που απαθανάτισαν πορτρέτα που σχετίζονται μ ε τη διοργάνωση : Αφοί Ρω μ αΐδη 52 Αναστάσιος Γαζιάδης 54 Σόλων Βάθης 54 Αξιοση μ είωτοι Έλληνες ερασιτέχνες που κατέγραψαν τους Αγώνες : Παύλος Μελάς , ο μ ετέπειτα εθνικός ήρωας 55 Ζαχαρίας Ζαχαριάδης 57 Ιωάννης Μακρόπουλος 59 6 Ιωάννης Λα μ πάκης και Μιχαήλ Βενιέρης , οι μ όνοι επαγγελ μ ατίες φωτογράφοι δράσης της διοργάνωσης Ιωάννης Λα μ πάκης 61 Μιχαήλ Βενιέρης , ο εξαιρετικός Έλληνας φωτογράφος της διοργάνωσης 67 Photographie Artistique G. Lekegian & Co 69 Ε μ πορική προώθηση των φωτογραφιών εκείνην την εποχή : Η ειδική παραγγελία που εκτέλεσε ο Βενιέρης : Έλληνες της Αιγύπτου και η πιθανή σχέση τους μ ε τον Βενιέρη 75 Η περίπτωση του Μάγιερ : η δωρεά ενός συλλεκτικού λευκώ μ ατος μ ε πρωτότυπες εικόνες σε Βασιλικούς Οίκους της Ευρώπης και η αποζη μ ίωση που έλαβε 77 Με μ ονω μ ένες πωλήσεις σε ιδιώτες 78 ∆η μ οσιεύσεις σε Εκδόσεις της εποχής : 79 Εικονογραφη μ ένες πανηγυρικές εκδόσεις βιβλίων 79 Ελληνικές Εφη μ ερίδες 84 Ξενόγλωσσος τύπος του εξωτερικού 84 Καρτ Ποστάλ 86 Πνευ μ ατικά δικαιώ μ ατα στην Ελληνική Νο μ οθεσία περί το 1896: Πως η ελλειπής νο μ οθεσία , άφησε έκθετους τους φωτογράφους στα συ μ φέροντα των τυπογραφίων 87 Οι φωτογραφίες του 1896 σή μ ερα . Φωτογραφικές μ αρτυρίες αλλά και συλλεκτικά αντικεί μ ενα μ εγάλης αξίας 89 Μια αξιοση μ είωτη επισή μ ανση για τους συλλέκτες των Ολυ μ πιακών ενθυ μ η μ άτων 90 Αξιολόγηση του συνολικού έργου της καταγραφής των Αγώνων 91 Σύγκριση μ ε το 1900 και το 1906: Συ μμ ετοχή Ελλήνων φωτογράφων στην Ολυ μ πιάδα του Παρισιού του 1900 92 Η καταγραφή της Μεσολυ μ πιάδος του 1906 93 2 Φωτογραφική τεχνολογία όπως είχε δια μ ορφωθεί μ έχρι και την περίοδο των 1 ων Ολυ μ πιακών Αγώνων της Αθήνας . Προϊστορία του φωτορεπορτάζ 99 Πρώι μ α δείγ μ ατα φωτορεπορτάζ στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα 100 Η χρονοφωτογραφία , η ανάλυση της κίνησης και οι πρωτοπόροι του 19 ου αιώνα 101 Τεχνολογική εξέλιξη και κινη μ ατογράφος : Το παραλίγο κερδισ μ ένο στοίχη μ α της κινη μ ατογράφησης των αγώνων . 105 Η γέννηση της αθλητικής φωτογραφίας 106 Η τεχνολογία στα Ελληνικά τυπογραφία της εποχής 107 Εξοπλισ μ ός που χρησι μ οποιήθηκε για την φωτογράφιση των Αγώνων : Μηχανές 109 Φακοί 111 Αρνητικά : τεράστιες γυάλινες πλάκες αλλά και τα πρώτα φιλ μ της Kodak 112 Φωτογραφικές Εκτυπώσεις : Οι αλβου μ ινούχες εκτυπώσεις των Ελλήνων επαγγελ μ ατιών 116 Η αριστοτυπία που χρησι μ οποίησαν ο Μελάς και ο Μιχαήλ Βενιέρης Η βιο μ ηχανοποίηση της παραγωγής φωτογραφικών χαρτιών : συνεχής επίστρωση χαρτιών σε ρολό 118 Η Πλατινοτυπία που προτί μ ησε ο Αλβέρτος Μάγιερ 121 3 Σύγχρονη παραγωγή σειράς συλλεκτικών αντιγράφων , σε προσο μ οίωση των φωτογραφικών μ εθόδων εκτύπωσης του 19 ου αιώνα Παραγωγή πανο μ οιότυπων , ιστορικών φωτογραφιών του Αλβέρτου Μάγιερ από τους Ολυ μ πιακούς Αγώνες του 1896 Μπορεί να αναπαραχθεί μ ια εικόνα μ ε την τεχνολογία των τελών του 19 ου αιώνα σή μ ερα ; Η συ μ βολή της ψηφιακής εικονοποίησης για τον σκοπό αυτό . 127 Η κλασική φωτοχη μ ική μ έθοδος παραγωγής internegative και η σύγχρονη ψηφιακή εκδοχή 129 Το μ έλλον : Ψηφιακά αρνητικά από εκτυπωτή 130 ∆ιαδικασία εκτύπωσης μ ε Πλατίνα , στην αυγή του 21 ου αιώνα : Το Περιβάλλον Εργασίας 131 Πλαίσιο Εκτύπωσης Κόντακτ (Contact-Printing Frames) 131 Φωτιστικές Πηγές UV 132 Τεχνικά χαρακτηριστικά 133 Χη μ ικές Ύλες για την Ευαισθητοποίηση 133 Αρνητικά 133 Χάρτινη Βάση 134 Χειροποίητη ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ της χάρτινης βάσης μ ε την φωτοευαίσθητη ουσία 134 Επίστρωση φωτοευαίσθητου διαλύ μ ατος 135 Μια πιο σύγχρονη μ έθοδος επάλειψης : Glass Spreader Rod 137 ΕΚΤΥΠΩΣΗ : Έκθεση 138 Ε μ φάνιση 139 Καθαρισ μ ός 140 Μέγεθος κόκκων 140 Χρώ μ α ( Καθορισ μ ός της απόχρωσης χωρίς τονισ μ ό ) 140 Έλεγχος κοντράστ 141 Ε μ φάνιση μ ε Γλυκερίνη 141 ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΝΙΣΜΟΥ Τονισ μ ός Ουρανίου 141 Τονισ μ ός χρυσού 143 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 143 Εκτύπωση μ ε Παλλάδιο 144 Σκοπός της εκτύπωσης αντιγράφων μ ε την μ έθοδο της Πλατινοτυπίας που χρησι μ οποίησε ο Μάγιερ 145 Κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετούν τα αντίγραφα 146 Περιγραφή των ορίων περιορισ μ ού στην κατασκευή των αντιγράφων . 148 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παραγωγή αντιγράφων σε προσο μ οίωση της ιστορικής μ εθόδου 149 Αξιολόγηση των αποτελεσ μ άτων Σε πιο βαθ μ ό είναι εφικτή η προσέγγιση της τεχνολογίας που χρησι μ οποίησε ο φωτογράφος το 1896; 150 Από την ιδέα στο πωλητήριο του Μουσείου . Κόστος πραγ μ ατοποίησης των αντιγράφων και ε μ πορικότητα αυτών 152 Παραδείγ μ ατα άλλων , που έχουν ήδη πραγ μ ατοποιήσει συλλεκτικές χειροποίητες φωτογραφικές εκτυπώσεις στο εξωτερικό 154
Πρόσβαση: Δημόσια διαθέσιμο
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/413
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εργασίες Φοιτητών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Olympic games 1896.pdf21.65 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Αυτό το τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Άδεια Creative Commons Creative Commons