Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/4196
Title: Η εξάρτηση από την κινητή τηλεφωνία, σε σχέση με τις συμπεριφορές υγείας φοιτητών της Νοσηλευτικής
The association of nursing students’ mobile phone dependence with their health behaviors
Alternative title / Subtitle: Μια πιλοτική μελέτη
A pilot study
Authors: Μπελλάλη, Θάλεια
Μαστροκώστας, Αθανάσιος Γ.
Γκριζιώτη, Μαρία Χ.
Αβραμίκα, Μαρία Γ.
Τηλενίκη, Κυριακή Αρ.
Item type: Conference publication
Keywords: Mobile phones;Attitudes;Dependence (Statistics);Κινητή τηλεφωνία;συμπεριφορές υγείας;φοιτητές;εξάρτηση;health;students
Subjects: Ιατρική
Νοσηλευτική
Medicine
Nursing
Issue Date: 18-Jan-2015
Jun-2012
Date of availability: 18-Jan-2015
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής Α' - ΤΕΙ Αθήνας
Nursing Department of Technological Educational Institute of Athens
Abstract: Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν στις μέρες μας «τρόπο ζωής», σε σημείο που να γίνεται αναφορά από τους ερευνητές στη «γενιά του κινητού» για τα παιδιά και για τους εφήβους. Πολλές είναι οι μελέτες στις οποίες διερευνάται η χρήση του κινητού τηλεφώνου για επικοινωνιακούς λόγους, για χρήση του διαδικτύου, αλλά και για αποστολή γραπτών μηνυμάτων από τους έφηβους, σε σχέση με διάφορες ψυχολογικές, κοινωνικές και οργανικές παραμέτρους. Σκοπός: Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της εξάρτησης των φοιτητών νοσηλευτικής τεχνολογικής εκπαίδευσης από την κινητή τηλεφωνία, σε σχέση με τις συμπεριφορές υγείας τους. Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για μία συγχρονική μελέτη που εκπονήθηκε από το Νοέμβριο 2009 έως τον Ιανουάριο 2010. Το δείγμα ευκολίας της μελέτης αποτέλεσαν 206 φοιτητές Νοσηλευτικής της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ποσοστό απαντητικότητας 68,5%). Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων. Η εξάρτηση από την κινητή τηλεφωνία μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο εξάρτησης (Mobile Phone Dependence Questionnaire - MPDQ) των Toda και συν. (2006). Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 15.0. Ο έλεγχος των υποθέσεων έγινε για επίπεδο σημαντικότητας p<0,05. Αποτελέσματα: Η μέση τιμή της εξάρτησης των φοιτητών από την κινητή τηλεφωνία ήταν 25,4(±12,1 95%ΔΕ:23,7-27), ενώ το ποσοστό των ατόμων τα οποία εμφάνισαν υψηλό βαθμό εξάρτησης (μέση τιμή εξάρτησης>38), ήταν 13,6%. Οι γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερο βαθμό εξάρτησης, σε σύγκριση με τους άνδρες (p=0,007), ενώ δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά στο βαθμό εξάρτησης μεταξύ των καπνιστών και των μη καπνιστών φοιτητών (p=0,435), καθώς και μεταξύ όσων δήλωσαν ότι κατανάλωναν αλκοόλ, συγκριτικά με αυτούς που δεν κατανάλωναν (p=0,368). Οι φοιτητές οι οποίοι δεν έκαναν καθόλου σωματική άσκηση είχαν σημαντικά μεγαλύτερη εξάρτηση από την κινητή τηλεφωνία σε σύγκριση με τους φοιτητές οι οποίοι ασκούνταν μία με δύο ώρες την εβδομάδα (p=0,001). Από τον έλεγχο της σχέσης της ηλικίας με την εξάρτηση, βρέθηκε χαμηλή αρνητική συσχέτιση (rho=-0,254, p=0,001), η οποία δείχνει ότι όσο αυξάνεται η ηλικία, μειώνεται η εξάρτηση από την κινητή τηλεφωνία. Συμπεράσματα: Η είσοδος της κινητής τηλεφωνίας στην καθημερινότητα της ζωής των φοιτητών είναι ιδιαίτερα εμφανής, σε βαθμό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία «σύγχρονη» εξάρτηση. Καθώς αυτή η εξάρτηση βρέθηκε να έχει σχέση με κάποιες ανθυγιεινές συμπεριφορές υγείας, θα πρέπει να προβληματίσει τόσο σε ατομικό επίπεδο τους ίδιους τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, όσο και σε διοικητικό επίπεδο, τις διοικήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αναφορικά με τη μελλοντική κατάσταση υγείας του φοιτητικού πληθυσμού.
Mobile phone use is such a common phenomenon nowadays, that many researchers refer to children and adolescents as a ‘mobile generation’. Several studies associate mobile phone use (in terms of voice communication, text sending and internet use with psychological, social and physiological outcomes. Aim: The aim of this study was the exploration of the association of mobile phone dependence with health behaviors in a population οf students of nursing. Material-Method: This study, which follows a cross-sectional survey design, was conducted from November 2009 to January 2010. The convenience sample of the study included 206 nursing students of a Higher Technological Education Institution (response rate 68.5%). Data was collected with the use of anonymous questionnaires. Mobile phone dependence was measured with the Mobile Phone Dependence Questionnaire-MPDQ (by Toda et al. 2006). Statistical analysis was conducted with the Statistical Package for Social Sciences (SPSS 15.0). All hypotheses were tested at a significance level of p <0,05. Results: The mean score for mobile phone dependence was 25,4(± 12,1 95% Cl:23,7-27), while the percentage of students who presented a high level of dependence (mean value of dependence> 38) was 13,6%. Women presented a higher degree of dependence compared to men (p=0,007), while there was no significant difference between smoking and non-smoking students (p=0,435), as well between alcohol and no alcohol consuming students (p=0,368). Students who had no physical exercise had significantly greater dependence on mobile phone use compared to students who were exercising for one or two hours per week (p=0,001). Testing the relationship between age and dependence, a low negative correlation was found (rho=-0,254, p=0,001), demonstrating that younger students are more prone to mobile phone dependence. Conclusions: Mobile phone use in the daily routine of the students is so prevalent that it could be characterized as a "modern" addiction. The fact that this dependence was found to be associated with some unhealthy health behaviors, should raise concern both in individual level,(students and their families), and in administrative level (the faculty of educational institutions) about the future health status of the student population.
Language: Greek
Citation: Μπελλάλη, Θ.Χρ., Μαστροκώστας, Α.Γ., Γκριζιώτη, Μ.Χ., Αβραμίκα, Μ.Γ. & Τηλενίκη, Κ.Αρ. (2012). Η εξάρτηση από την κινητή τηλεφωνία, σε σχέση με τις συμπεριφορές υγείας φοιτητών της Νοσηλευτικής: μια πιλοτική μελέτη. “Το Βήμα του Ασκληπιού”. [Online] 11 (2). σ. 264 - 280. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.gr
Journal: Το Βήμα του Ασκληπιού
Rostrum of Asclepius
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4196
Appears in Collections:Τόμος 11, τεύχος 2, (Απρ. - Ιουν. 2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ.pdf745.16 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons