Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/4202
Title: Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση νοσηλευτικών λαθών στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και η διαχείρισή τους
Factors which affect the occurrence of nursing errors in medication administration and the errors’ management
Authors: Μήτσης, Δημήτριος
Κελέση - Σταυροπούλου, Μάρθα
Καπάδοχος, Θεόδωρος
Item type: Conference publication
Keywords: Medical treatment;Φαρμακευτική αγωγή;νοσηλευτικό λάθος;φαρμακευτικά λάθη;αιτιολογικοί παράγοντες;διαχείριση λαθών;nursing mistakes;pharmaceutical errors;explanatory factors;error management
Subjects: Ιατρική
Νοσηλευτική
Medicine
Nursing
Issue Date: 18-Jan-2015
Jun-2012
Date of availability: 18-Jan-2015
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής Α' - ΤΕΙ Αθήνας
Nursing Department of Technological Educational Institute of Athens
Abstract: Η νοσηλευτική, ως ανθρωπιστική επιστήμη, προσφέρει τις υπηρεσίες της στην ολοκληρωμένη φροντίδα του ασθενή. Κάθε νοσηλευτικός χειρισμός εμπεριέχει την πιθανότητα λάθους. Ο Meurier όρισε το νοσηλευτικό λάθος ως «κάθε πράξη, απόφαση ή παράλειψη ενός νοσηλευτή που αξιολογήθηκε ως μη ορθή από εμπειρότερους συναδέλφους και είχε δυσμενείς συνέπειες για τους ασθενείς». Τα λάθη στη χορήγηση φαρμάκων αποτελούν τη συχνότερη κατηγορία νοσηλευτικών λαθών. Τα φαρμακευτικά λάθη έχουν αντίκτυπο στην υγεία και την ασφάλεια των ασθενών, αλλά και τεράστιο οικονομικό κόστος για τα συστήματα υγείας κάθε χώρας. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν οι αιτιολογικοί παράγοντες εμφάνισης νοσηλευτικών λαθών, η συχνότητα εμφάνισης φαρμακευτικών λαθών στην κλινική πράξη, καθώς και οι τρόποι αναφοράς, καταγραφής και διαχείρισης των νοσηλευτικών λαθών στον ελληνικό χώρο. Υλικό – μέθοδος: Για τους σκοπούς της μελέτης χρησιμοποιήθηκε περιγραφικός συγχρονικός σχεδιασμός. Το δείγμα αποτέλεσαν 176 διπλωματούχοι νοσηλευτές, οχτώ δημόσιων και τριών ιδιωτικών νοσοκομείων, που εργάζονται σε ΜΕΘ και στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται η χορήγηση φαρμάκων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ανώνυμου δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο περιλάμβανε δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με τους παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση λαθών, καθώς και την διαχείριση αυτών των λαθών. Για την διερεύνηση ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των δημογραφικών στοιχείων και των διαφόρων ερωτήσεων που αναφέρονται στην διαχείριση των λαθών από τους νοσηλευτές, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο ετερογένειας X2 του Pearson, ενώ για τον έλεγχο ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των ερωτήσεων που αποτυπώνουν τις απόψεις των συμμετεχόντων για τις εργασιακές συνθήκες και τη διαχείριση των λαθών εφαρμόστηκε ο μη-παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Spearman (Spearman rho).Για την πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS 17. Αποτελέσματα: Μετά τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων οι σημαντικότεροι αιτιολογικοί παράγοντες για την εμφάνιση λαθών είναι ο νοσηλευτικός φόρτος εργασίας (78,9%), η απόσπαση της προσοχής των νοσηλευτών (75,8%), η επαγγελματική εξουθένωση (56,8%). Περισσότεροι από 9 στους 10 νοσηλευτές αναλογικά έχουν υποπέσει σε φαρμακευτικά λάθη (91,5%), με συχνότερα, τη λάθος δόση (34,7%), τη λάθος ώρα χορήγησης (32,4%). Τέλος, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 86,6% πιστεύουν ότι η επίσημη καταγραφή των νοσηλευτικών λαθών θα βελτίωνε την παρεχόμενη φροντίδα υγείας. Συμπεράσματα: Τα νοσηλευτικά λάθη αποτελούν μία πραγματικότητα για τα ελληνικά νοσοκομεία, με κυριότερους αιτιολογικούς παράγοντες τον φόρτο εργασίας, την επαγγελματική εξουθένωση και τις συχνές διακοπές των νοσηλευτών κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής. Παρότι οι νοσηλευτές επιθυμούν την επίσημη καταγραφή των λαθών, μεγάλο μέρος αυτών αρνείται να αποκαλύψει τυχόν νοσηλευτικά λάθη, ενώ στην Ελλάδα δεν υφίσταται κανένας μηχανισμός διαχείρισης των λαθών αυτών.
Nursing, as a humanitarian science, offers its services, on the comprehensive care of patients. Each nurse handling, involves the possibility of error. Meurier appointed nursing error as “any act, any decision or omission by a nurse, assessed as incorrect, by more experienced colleagues, and have adverse consequences for patients”. Medication errors are the most common category of nursing errors. They affect health, patient safety and also have a high economic impact to health systems of each country. Aim: The present study investigated the causative factors of nursing errors, the frequency of medication errors and the ways of reporting, recording and managing these errors in the hospitals of Greece. Method: For the purpose of this study, a descriptive cross-sectional design was used. The sample consisted of 176 registered nurses, from eight public and three private hospitals, working in the ICU and their duties included the administration of drugs. Data collection was performed using an anonymous structured questionnaire that included demographic characteristics of the sample and closed questions about the factors implicated in the occurrence of errors and their management. To investigate the existence of correlation between demographics and various questions referred to the management of errors by nurses, the criterion of heterogeneity X2 of Pearson was used and to check for correlation between questions that reflect the participants' views on working conditions and management of errors, the non-parametric correlation coefficient of Spearman (Spearman rho) was applied. The statistical analysis was performed using SPSS 17 software. Results: After statistical analysis of data, the most important causative factors for the occurrence of errors are the nursing workload (78.9%), the distraction of nurses (75.8%) and the burnout (56.8%). More than 9 out of 10 nurses have made errors in drug administration (91.5%), especially with the wrong dose (34.7%) and the wrong time of administration (32.4%). Finally, 86.6% of the respondents believed that the official record of nursing errors would improve health care provision. Conclusions: Nursing errors are a reality for Greek hospitals. The major causative factors are workload, burnout and frequent interruptions to nurses during preparation and administration of medication. Although nurses seem to want the official record of errors, much still refuses to reveal any, while in Greece there is no formal mechanism to manage these errors.
Language: Greek
Citation: Μήτσης, Δ., Κελέση - Σταυροπούλου, Μ. & Καπάδοχος, Θ. (2012). Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση νοσηλευτικών λαθών στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και η διαχείρισή τους. “Το Βήμα του Ασκληπιού”. [Online] 11 (2). σ. 293 - 312. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.gr
Journal: Το Βήμα του Ασκληπιού
Rostrum of Asclepius
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4202
Appears in Collections:Τόμος 11, τεύχος 2, (Απρ. - Ιουν. 2012)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons