Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/4210
Title: Διερεύνηση γνώσεων νοσηλευτών ως προς την υπέρταση
Authors: Κοκκινάκης, Αναστάσιος - Δικαίος
Μιχάλης, Δημήτριος
Κουτλούδη, Κρυσταλία
Γουρνή, Παρασκευή
Πολυκανδριώτη, Μαρία
Contributors: Βασιλόπουλος, Γεώργιος
Γουρνή, Μαρίτσα
Item type: Conference publication
Keywords: Hypertension;Medical treatment;υπέρταση;παράγοντες κινδύνου;θεραπεία;πρόληψη;κατευθυντήριες οδηγίες;risk factors;prevention
Subjects: Ιατρική
Νοσηλευτική
Medicine
Nursing
Issue Date: 18-Jan-2015
Mar-2012
Date of availability: 18-Jan-2015
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής Α' - ΤΕΙ Αθήνας
Nursing Department of the Athens Technological Educational Institution
Abstract: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των νοσηλευτών ως προς την Υπέρταση. Υλικό και μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν άτομα από όλες τις βαθμίδες του νοσηλευτικού προσωπικού. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, περιελάμβανε μεταβλητές που αφορούσαν στις γνώσεις για την Υπέρταση. Αποτελέσματα: Από τα 360 άτομα που πήραν μέρος στη μελέτη, το 88% ήταν γυναίκες και η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 36,1 έτη. Ως προς τις γνώσεις των συμμετεχόντων, το 11,2% ανέφερε, ότι γνώριζε κάποιον αρμόδιο οργανισμό που να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για την Υπέρταση. Το 39,3% του δείγματος ανέφερε σωστά τα όρια της αρτηριακής πίεσης και μόνον 3 στους 10 νοσηλευτές γνώριζαν, ότι η Υπέρταση στους ενήλικες είναι κυρίως ιδιοπαθής. Το 95,2% και το 85,9% των συμμετεχόντων γνώριζε, ότι η Υπέρταση έχει καταστροφική επίδραση στην καρδιά και στον εγκέφαλο, αντίστοιχα. Το 65,7% εκτιμούσε λανθασμένα ως ασθενή «υψηλότερου» κινδύνου, εκείνον που έχει τιμή αρτηριακής πίεσης 160/95 mmHg και 2 επιπρόσθετους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Το 78,1% των γνώριζε, ότι για τη θεραπεία της Υπέρτασης απαιτείται αρχικά διαιτητική αγωγή και στη συνέχεια φαρμακευτική αγωγή. Tο 96,3% γνώριζε, ότι απαιτείται διακοπή καπνίσματος και το 59,9% ότι απαιτείται περιορισμός των γλυκών και λιπαρών τροφών. Ως προς τη φαρμακευτική αγωγή, το 52,0% γνώριζε, ότι η πλειοψηφία των υπερτασικών ρυθμίζεται ικανοποιητικά με τη λήψη περισσοτέρων του ενός αντιυπερτασικών φαρμάκων. Το 43,1% γνώριζε, ότι σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η αρτηριακή πίεση πρέπει να είναι <130/80 mmHg. Το 69,4% γνώριζε, ότι ένας ικανοποιητικά ρυθμισμένος υπερτασικός ασθενής πρέπει να επισκέπτεται το γιατρό του κάθε 3-6 μήνες. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσης έρευνας έδειξαν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό γνώριζε τις βλάβες που μπορούν να προκληθούν από την Υπέρταση και τις βασικές αρχές της διαιτητικής και φυσικής αγωγής των υπερτασικών ασθενών, ωστόσο παρατηρήθηκε έλλειμμα γνώσεων ως προς την αιτιοπαθολογία και τα διαγνωστικά όρια της Υπέρτασης, την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κίνδυνου που διατρέχουν οι υπερτασικοί και τη φαρμακευτική θεραπεία της Υπέρτασης. Τέλος, υψηλό ποσοστό του δείγματος αγνοούσε την ύπαρξη κατευθυντήριων οδηγιών για την Υπέρταση. Για τη βελτίωση των γνώσεων των νοσηλευτών ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση.
The aim of the present study was to explore nurses’ knowledge regarding hypertension. Method and material: The sample –studied consisted of individuals from all levels of nursing personnel. Data were collected by the use the completion of a specially designed questionnaire which apart from demographic variables, it included items concerning knowledge about hypertension. Results: From the 360 participants, 88% were women, while the mean age of the sample-studied was 36,1 years old. In terms of the knowledge of participants, 11,2% reported that knew some appropriate organization which publishes guidelines about hypertension. 39,3% of the sample-studied reported correctly the limits of blood pressure while only 3 to 10 nurses knew that hypertension in adults is mainly idiopathic. 95,2% and 85,9% of the participants knew that hypertension has disastrous effects on heart and brain, respectively. 65,7% assessed wrongly as patient of higher risk that with blood pressure within 160/95 mmHg and two cardiac risk factors. 78,1% knew that care of hypertension initially demands dietary treatment and afterwards medicine treatment. 96,3% knew that is demanded cessation of smoking and the 59,9% knew that is demanded constraint of sweet and fatty food. Regarding medicine regimen, 52,0% knew that the majority of individuals with hypertension is satisfactory regulated by the administration of more that one hypertensive medicines. 43,1% knew that in patients with diabetes mellitus or chronic renal disease, blood pressure should be maintained within<130/80 mmHg. 69,4% knew that a satisfactory regulated hypertensive patient should pay a visit to the doctor every 3-6 months. Conclusion: Findings of the present study showed that nursing staff knew the resulting damages owing to hypertension and the basic treatment dietary or physical lines of hypertensive individuals, however it was shown deficiency of knowledge regarding etiology and diagnostic boundaries of hypertension, the assessment of cardiac risk and the medicine treatment of hypertension. Finally, high percentage of the sample ignored existence of guidelines about hypertension. For the improvement of nurses’ knowledge, emphasis should be given on the lifelong learning.
Language: Greek
Citation: Κοκκινάκης, Α.-Δ., Μιχάλης, Δ., Κουτλούδη, Κ., Γουρνή, Π., Πολυκανδριώτη, Μ. κ.ά. (2012). Διερεύνηση γνώσεων νοσηλευτών ως προς την υπέρταση. “Το Βήμα του Ασκληπιού”. [Online] 11 (1). σ. 106 - 132. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.gr
Journal: Το Βήμα του Ασκληπιού
Rostrum of Asclepius
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4210
Appears in Collections:Τόμος 11, τεύχος 1, (Ιαν. - Μάρ. 2012)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons