Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/4332
Title: Διερεύνηση της εμπειρίας του ασθενή με επιληψία κατά το 24ωρο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
Exploring the experiences patients who undergo 24hour Video- electroencephalography
Authors: Φουντούκη, Αντιγόνη
Θεοφανίδης, Δημήτριος
Περίφανος, Παρασκευάς
Μαρινέλη, Ελένη
Item type: Conference publication
Keywords: Epileptics;Electroencephalography;επιληψία;εμπειρία ασθενή;εγκεφαλογράφημα;ψυχολογικές μεταβολές;θεματική ανάλυση περιεχομένου;patient's experiences;psychological changes;thematic content analysis
Subjects: Ιατρική
Νοσηλευτική
Medicine
Nursing
Issue Date: 20-Jan-2015
Sep-2012
Date of availability: 20-Jan-2015
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής Α' - ΤΕΙ Αθήνας
Nursing Department of the Athens Technological Educational Institution
Abstract: Η επιληψία είναι μια συχνή νευρολογική διαταραχή γνωστή από τους αρχαίους χρόνους. To πιο ακριβές και έγκυρο διαγνωστικό εργαλείο για την επιληψία, είναι το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), το οποίο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση του εγκεφάλου, μέσω συνεχούς καταγραφής των εγκεφαλικών κυμάτων. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συνολικής εμπειρίας των ασθενών σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο κατά τη διάρκεια 24ωρου ΗΕΓ. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα περιελάμβανε 40 άτομα ηλικίας 18-40 ετών με ιστορικό ή υποψία επιληπτικής συμπτωματολογίας. Χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μεθοδολογία λόγω της διερευνητικής/επεξηγηματικής φύσης της μελέτης. Η συλλογή δεδομένων έγινε με ημι-δομημένες συνεντεύξεις, άμεσες παρατηρήσεις και επιτόπιες σημειώσεις. Μετά από άδεια των ασθενών, οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν και τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα αναλύθηκαν μέσω θεματικής ανάλυσης περιεχομένου. Αποτελέσματα: Τα απομανητοφωνημένα κείμενα αποτέλεσαν το υλικό από όπου βασικές λέξεις ή φράσεις με αυτόνομη έννοια, σχετικές με τους στόχους της μελέτης, οργανώθηκαν σε 4 θεματικές κατηγορίες και 20 επιμέρους ενότητες: Συναισθήματα-Ψυχολογική κατάσταση (Θετικά: Χαρά Αισιοδοξία Αυτοπεποίθηση Θετική σκέψη. Αρνητικά: Άγχος Λύπη Απαισιοδοξία Φόβος Πανικός). Συμπεριφορά ασθενών (Ηρεμία, Άνεση, Νευρικότητα, Διεγερτικότητα). Επιλογές ασθενών για ενασχόληση (Τηλεόραση, Διάβασμα, Μουσική, Ύπνος, Έλλειψη διαδικτύου). Διαπροσωπικές σχέσεις (Οικογενειακό περιβάλλον, Φιλικό περιβάλλον). Συμπεράσματα: Κατά την επίτευξη των στόχων της μελέτης, ανέκυψαν πολλά μεθοδολογικά και πρακτικά εμπόδια καθώς αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο να καταγραφούν τα συναισθήματα των ασθενών με ακρίβεια και διερευνηθούν οι εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που προέκυψαν επαρκούν για τη διαμόρφωση μιας εικόνας για την ολιστική ψυχολογική κατάσταση και τα συναισθήματα που βιώνουν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Epilepsy is a frequent neurological disorder well-known by ancient times. The most accurate and valid diagnostic tool for epilepsy, is electroencephalography which provides details on the brain’s function by recording brain cells’ waves. Aim of the study was the exploration of the patients’ total experience at a psychological and emotional level during a 24hour EEG. Materials and Methods: The sample included 40 subjects aged 18-40 years with a history or suspicion of epileptic symptoms. Due to the study’s explorative/explicative nature, a qualitative research design was used. Data collection was performed through semi-structured interviews, direct observations and field notes. Following patients’ permission, the interviews were recorded and the verbatim data was analyzed via thematic content analysis. Results: The verbatim text was the raw material where key words or phrases with autonomous meaning, relevant to the study’s aims where subsequently organized in 4 major themes and 20 sub-categories, namely: Emotional-Psychological state (Positive: Joy, Optimism, Positive Thinking, Self-Confidence. Negative: Sadness, Anxiety, Fear, Panic, Pessimism). Behavior of patients (Calmness, Comfort, Nervousness, Aggravation). Options for patient involvement (TV, Reading, Music, Sleep, Lack of internet). Interpersonal relationships (family, friendly). Conclusions: During achieving the study’s aims, many methodological and practical obstacles have been encountered as it proved to be particularly challenging to encompass patients’ emotions and accurately cite their experiences during the EEG. However, results that have been revealed are adequate in formulating a holistic picture about the psychological state and the emotions that patients experience during the procedure..
Language: Greek
English
Citation: Φουντούκη, Α., Θεοφανίδης, Δ., Περίφανος, Π. & Μαρινέλη, Ε. (2012). Διερεύνηση της εμπειρίας του ασθενή με επιληψία κατά το 24ωρο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. “Το Βήμα του Ασκληπιού”. [Online] 11 (3). σ. 438 - 452. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.gr
Journal: Το Βήμα του Ασκληπιού
Rostrum of Asclepius
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4332
Appears in Collections:Τόμος 11, τεύχος 3, (Ιούλ. - Σεπτ. 2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ.pdf318.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons