Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/4474
Title: Αιματολογικές διαταραχές επαγόμενες από αντιψυχωτικά φάρμακα
Antipsychotic drug-induced hematologic disorders
Authors: Κυζιρίδης, Θεοχάρης
Διακογιάννης, Ιωάννης
Item type: Conference publication
Keywords: Hematologic adverse effects;Antipsychotic drugs;Aιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες;αντιψυχωτικά φάρμακα;φαρμακοεπαγόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες;φαρμακοεπαγόμενες αιματολογικές διαταραχές;drug-induced side effects;drug-induced hematologic disorders
Subjects: Ιατρική
Νοσηλευτική
Medicine
Nursing
Issue Date: 21-Jan-2015
Mar-2014
Date of availability: 21-Jan-2015
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής Α' - ΤΕΙ Αθήνας
Nursing Department of the Athens Technological Educational Institution
Abstract: Πάνω από μισό αιώνα μετά την ανακάλυψη της χλωροπρομαζίνης και της αλοπεριδόλης τα αντιψυχωτικά φάρμακα γνώρισαν μια πραγματική επανάσταση εξέλιξης. Η γνώση των ανεπιθύμητων ενεργειών τους είναι κεφαλαιώδους σημασίας καθώς μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη ανεπιθύμητων συμβαμάτων, να ελαττώσει τον χρόνο και το κόστος νοσηλείας, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών, να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα μεγιστοποιώντας το θεραπευτικό όφελος. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση των αιματολογικών ανεπιθύμητων ενεργειών των αντιψυχωτικών φαρμάκων, και πιο συγκεκριμένα της συχνότητας και της σύνδεσής τους με τις διάφορες κατηγορίες αυτών των φαρμάκων, της κλινικής τους εικόνας και των παθοφυσιολογικών μηχανισμών τους. Υλικό-μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας (άρθρα περιοδικών κυρίως από τη βάση δεδομένων PubMed, καθώς και βιβλία-μονογραφίες). Καλύφθηκε η χρονική περίοδος 1978-2012, και οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν antipsychotics, hematologic adverse effects, drug-induced adverse effects. Αποτελέσματα: Οι αιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες που επάγονται από τη χρήση αντιψυχωτικών φαρμάκων δεν είναι ιδιαίτερα συχνές, ενώ πολλές δημοσιεύονται στα πλαίσια αναφορών περιπτώσεων (case reports). Για τον λόγο αυτό δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Μπορεί να αφορούν σε διαταραχές που έχουν σχέση με όλες τις σειρές των έμμορφων συστατικών του αίματος καθώς και με τον πηκτικό μηχανισμό. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελεί η επαγόμενη από την κλοζαπίνη ακοκκιοκυτταραιμία, η οποία απαιτεί αυξημένη κλινική επαγρύπνηση. Η ακοκκιοκυταραιμία μάλιστα αποτέλεσε αιτία απόσυρσης της κλοζαπίνης από την κυκλοφορία πριν από περίπου 35 χρόνια. Συμπεράσματα: Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση ενός αιματολογικού συμβάματος σε ασθενή που λαμβάνει αντιψυχωτικά φάρμακα απαιτεί προσεκτική εκτίμηση.
Over half a century after the discovery of chlorpromazine and haloperidol, antipsychotic drugs showed a true evolutionary revolution. The knowledge of their adverse effects is of outmost importance as it may contribute to the prevention of unwanted sequelae, to the decrease of the duration and cost of hospitalization, it may improve the quality of life of patients, minimize the problems and maximize the therapeutic gain. Aim: The aim of this review was the presentation of the hematologic side-effects of antipsychotic drugs, and most particularly their frequency and association with the different classes of these drugs, their clinical picture and their pathophysiologic mechanisms. Material-method: This paper is a review of the literature (mainly articles from journals, PubMed, as well as books and monographs) of the period 1978-2012. Key-words used included antipsychotics, hematologic adverse effects, drug-induced adverse effects. Results: Antipsychotic-drug induced hematologic side-effects are not particularly highly prevalent, while many of them are found in case reports. For this reason they have not drawn much of attention. These hematologic dyscrasias may concern all the blood cell series as well as the coagulation mechanism. Excluded from this rule is the case of clozapine-induced agranulocytosis, which demands increased clinical vigilance. In fact, agranulocytosis was the reason why the drug was drawn away from circulation approximately 35 years ago. Conclusions: In any case the appearance of a hematologic disorder in a patient receiving antipsychotic medications should prompt careful evaluation.
Language: Greek
English
Citation: Κυζιρίδης, Θ. & Διακογιάννης, Ι. (2014). Αιματολογικές διαταραχές επαγόμενες από αντιψυχωτικά φάρμακα. “Το Βήμα του Ασκληπιού”. [Online] 13 (1). σ. 21 - 26. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.gr
Journal: Το Βήμα του Ασκληπιού
Rostrum of Asclepius
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4474
Appears in Collections:Τόμος 13, τεύχος 1 (Ιαν. - Μαρ. 2014)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons