Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/4537
Title: Η κρίση στη χρόνια σωματική ασθένεια του παιδιού κι οι δυσκολίες προσαρμογής της οικογένειάς του
The crisis in the chronic physical illness of the child and the adjustment difficulties of its family
Authors: Βαλαμουτοπούλου, Χρυσούλα
Βαλαμουτοπούλου, Μαρία
Item type: Conference publication
Keywords: παιδί και χρόνια σωματική ασθένεια;δυσκολίες προσαρμογής;οικογένεια και ασθένεια και Ελλάδα;νοσηλεία και Ελλάδα;child and chronic physical illness;adjustment difficulties;family illness and Greece;hospitalization and Greece
Subjects: Ιατρική
Νοσηλευτική
Medicine
Nursing
Issue Date: 22-Jan-2015
Mar-2014
Date of availability: 22-Jan-2015
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής Α' - ΤΕΙ Αθήνας
Nursing Department of the Athens Technological Educational Institution
Abstract: Η χρόνια σωματική ασθένεια επιβαρύνει τα παιδιά και την οικογένειά τους με οργανικά και λειτουργικά προβλήματα, επανειλημμένες ιατρικές επισκέψεις, πολύπλοκες εξετάσεις, συχνές νοσηλείες, αβεβαιότητα για το μέλλον και σύνθετα δευτερογενή ψυχολογικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλήματα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση και κριτική προσέγγιση των δυσκολιών προσαρμογής του παιδιού με χρόνιο νόσημα (7-11 ετών) αλλά και του οικογενειακού του περιβάλλοντος όπως καταγράφονται διεθνώς και στην Ελλάδα. Υλικό και μέθοδος: Στη παρούσα ανασκόπηση η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε εξειδικευμένη ηλεκτρονική αναζήτηση άρθρων στο PubMed, σε διεθνή και ελληνικά βιο-ιατρικά περιοδικά που διερευνούν την διαδικασία προσαρμογής των παιδιών σε χρόνιες νόσους όπως το Άσθμα, ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η Μεσογειακή αναιμία, οι Καρδιαγγειακές νόσοι και τα Νεοπλάσματα χρησιμοποιώντας ειδικές λέξεις-κλειδιά π. χ χρόνιο σωματικό νόσημα, χρόνια ασθένεια κι οικογένεια, παιδί και χρόνια ασθένεια. Ανευρέθηκαν 29 ξενόγλωσσα άρθρα και 16 ελληνικά της τελευταίας δεκαπενταετίας. Αποτελέσματα: Τα παιδιά με χρόνια σωματική νόσο αντιμετωπίζουν ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες (κατάθλιψη, αυξημένο άγχος) διαταραχές στη συμπεριφορά (υπερκινητικότητα, κοινωνική απομόνωση) και προβλήματα στη μαθησιακή τους επίδοση. Οι οικογένειές τους επηρεάζονται εξίσου από τη χρόνια νόσο του παιδιού σε πολλαπλά επίπεδα καθώς διαταράσσεται η συνοχή τους καθώς κι οι μεταξύ τους συναισθηματικές σχέσεις, οι ρόλοι που καλούνται να υιοθετήσουν απέναντι στα νέα δεδομένα (δυσκολίες στα αδέλφια και ανάμεσα στο ζευγάρι). H κατάσταση στην Ελλάδα αναδεικνύει σημαντικά προβλήματα και παραλείψεις οι οποίες ζητούν άμεση αντιμετώπιση (θέμα επιχορηγήσεων και δωρεών στους συλλόγους, παροχές ασφαλιστικών φορέων, στελέχωση και λειτουργία νοσηλευτικών μονάδων, ενημέρωση κοινού κ.α.). Συμπεράσματα: Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρόνιας σωματικής ασθένειας, τόσο σε ιατρικό όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, απαιτεί την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας μέσω συντονισμένων ιατρικών, ψυχολογικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών υπηρεσιών.
Chronic physical illness burdens children and their families with organic and functional problems, repeated medical visits, complicated tests, frequent hospitalizations, uncertainty about the future and complex secondary psychological, social and educational problems. Purpose: The purpose of the present study was the presentation and the critical approach to the adjustment difficulties of a child with chronic disease (7-11 years) and of its family as recorded in Greece and internationally. Material and Methods: In this review, the methodology followed included specialized electronic search of articles in PubMed, in international and Greek biomedical journals that explore the process of adaptation of children to chronic diseases such as asthma, diabetes, thalassemia, cardiovascular diseases and neoplasms using special keywords e.g. chronic physical illness, chronic disease and family, child and chronic disease. There were 29 foreign articles and 16 greek ones during the last fifteen years. Results: Children with chronic physical diseases face psycho-emotional difficulties (depression, increased anxiety), behavioural disorders (hyperactivity, social isolation) and learning difficulties. Their families are equally affected by chronic disease on multiple levels as their cohesion is disrupted as well as the emotional relationships between them, the roles they should adopt towards the new situation (difficulties between the couple and the siblings). This situation in Greece highlights major problems and failures that require immediate attention (on grants and donations to associations, insurance providers, staffing and operation of hospital units, public awareness, etc.) Conclusions: The comprehensive treatment of the effects of chronic physical illness, both medical and psychosocial in level, requires the provision of comprehensive care through coordinated medical, psychological, educational and social services.
Language: Greek
English
Citation: Βαλαμουτοπούλου, Χ. & Βαλαμουτοπούλου, Μ. (2014). Η κρίση στη χρόνια σωματική ασθένεια του παιδιού κι οι δυσκολίες προσαρμογής της οικογένειάς του. “Το Βήμα του Ασκληπιού”. [Online] 13 (1). σ. 37 - 53. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.gr
Journal: Το Βήμα του Ασκληπιού
Rostrum of Asclepius
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4537
Appears in Collections:Τόμος 13, τεύχος 1 (Ιαν. - Μαρ. 2014)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons