Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/4552
Title: Εκτίμηση της ικανοποίησης ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς
Evaluation of patient’s satisfaction that underwent cardiac surgery
Authors: Σωτηροπούλου, Αικατερίνη
Καλογιάννη, Αντωνία
Βασταρδής, Λεωνίδας
Παπαγιαννάκη, Βασιλεία
Καδδά, Όλγα
Contributors: Μαρβάκη, Χριστίνα
Item type: Conference publication
Keywords: Patient satisfaction;Heart--Surgery;Medical care;ικανοποίηση ασθενών;χειρουργική επέμβαση καρδιάς;υπηρεσίες υγείας
Subjects: Ιατρική
Νοσηλευτική
Medicine
Nursing
Issue Date: 22-Jan-2015
Jun-2014
Date of availability: 22-Jan-2015
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής Α' - ΤΕΙ Αθήνας
Nursing Department of the Athens Technological Educational Institution
Abstract: Η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί έγκυρο δείκτη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς. Υλικό και Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 69 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένη καρδιοχειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο της Αθήνας από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο του 2011. Για την εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, κατασκευασμένο από Έλληνες ερευνητές και έντυπο για την καταγραφή των κοινωνικό – δημογραφικών και κλινικών στοιχείων των ασθενών. Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται 33 κλειστές ερωτήσεις τύπου Likert σε πεντάβαθμη κλίμακα έντασης (1-5), που αφορούσαν τέσσερις διαστάσεις:(α) ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, (β) οργάνωση και προγραμματισμός νοσηλείας, (γ) νοσοκομειακό περιβάλλον και (δ) λοιποί παράγοντες ποιότητας. Για όλες τις ερωτήσεις η δηλωθείσα υψηλότερη τιμή αντιστοιχεί στον μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης και αντίστροφα. Εφαρμόστηκε το t-test, για τον έλεγχο μέσων δύο ανεξάρτητων δειγμάτων (Independent Samples t-test) και για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ δύο κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος x2 (chi-square test). Η στατιστική σημαντικότητα ορίστηκε στο 0,05 και οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση στατιστικού λογισμικού SPSS (έκδοση 19.0). Αποτελέσματα: Το 58% ήταν άνδρες (n=40) και η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 66,5 (±8,9) έτη. Η συνολική ικανοποίηση των ασθενών από την νοσηλεία ήταν παραπάνω από μέτρια (3,33±0,89). Η ικανοποίηση από τις τέσσερις διαστάσεις των υπηρεσιών υγείας εκτιμήθηκε ως εξής: α) Ιατρική και Νοσηλευτική φροντίδα 3,57 (±1,05), β) Οργάνωση και προγραμματισμός νοσηλείας 3,27 (±0,846),γ) Νοσοκομειακό περιβάλλον 3,09 (±0,819) και δ) Λοιποί παράγοντες ποιότητας 3,41 (±1,01). Η συσχέτιση της ικανοποίησης με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος δεν έδειξε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Οι ασθενείς ηλικίας 61-74 ετών δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένοι (p>0,187). Οι έγγαμοι και οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένοι από την συνολική νοσηλεία τους [(3,85 ±0,021) και (3,66 ± 0,024) αντίστοιχα]. Η συσχέτιση της ικανοποίησης με τα κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος δεν έδειξε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Συμπεράσματα: Η συνολική ικανοποίηση των ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς ήταν καλή, αλλά όχι υψηλή. Υποδεικνύεται η ανάγκη βελτίωσης της ιατρικής, της νοσηλευτικής φροντίδας και των λοιπών παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση των ασθενών.
Patient’s satisfaction constitutes valid indicator of quality of provided services of health. The aim of the present study was to estimate patient’s satisfaction that underwent cardiac surgery. Material and Method: The studied population consisted of 69 patients who underwent elective cardiac surgery in a hospital of Athens between the period January and May 2011. To assess the patient’s satisfaction a questionnaire conducted by Greek researchers and a form for recording the social - demographic and clinical data of patients was used. The questionnaire included 33 questions on a five-point Likert scale (1-5), which occurred in four dimensions: (a) physician and nursing care (b) organization of care, (c) hospital environment and (d) other quality factors. For all questions the declared higher value corresponds to a higher degree of satisfaction. For the comparison of proportions chi-square and Fisher’s exact tests were used. In order to compare mean values between the two study groups Student’s t-test was used. For the comparison of patient’s satisfaction dimensions between the control and intervention group the non-parametric Mann Whitney test was computed. All p values reported are two-tailed. Statistical significance was set at 0.05 and analyses were conducted using SPSS statistical software (version 19.0). Results: 58% were males (n = 40) and the average age was 66,5 (± 8,9) years. The overall satisfaction of patients from the hospital was more moderate (3,33 ± 0,89). The satisfaction of the four dimensions of health services was assessed as follows: a) physician and nursing care 3,57 (± 1,05), b) Organisation of care 3,27 (± 0,846), c) hospital environment 3.09 (± 0,819) and d) Other quality factors 3,41 (± 1,01). The correlation between satisfaction and demographic characteristics of the sample showed no statistically significant results. Patients aged 61-74 years felt more satisfied (p> 0,187). Married and secondary school graduates felt more satisfied with the overall hospitalization [(3,85 ± 0,021) and (3,66 ± 0,024), respectively]. The correlation between satisfaction and clinical characteristics of the sample showed no statistically significant results. Conclusions: The overall satisfaction of patients undergoing heart surgery was good, but not high. Ii suggested the need to improve physician and nursing care as well as other factors affecting patient satisfaction.
Language: Greek
English
Citation: Σωτηροπούλου, Α., Καλογιάννη, Α., Βασταρδής, Λ., Παπαγιαννάκη, Β., Καδδά, Ο., κ.ά. (2014). Εκτίμηση της ικανοποίησης ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς. “Το Βήμα του Ασκληπιού”. [Online] 13 (2). σ. 160 - 176. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.g.
Journal: Το Βήμα του Ασκληπιού
Rostrum of Asclepius
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4552
Appears in Collections:Τόμος 13, τεύχος 2 (Απρ. - Ιουν. 2014)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons