Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/4553
Title: Στάσεις και γνώσεις των γυναικών απέναντι στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε σχέση με τη σεξουαλική τους υγεία και τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο
Knowledge and attitudes of women regarding Sexually Transmitted Diseases, sexual health and preventive controls
Authors: Βόλτση, Ευαγγελία
Λαμπρινάκου, Μαρία
Λιόπα, Μαργαρίτα
Ρεκλείτη, Μαρία
Σαρίδη, Μαρία
Contributors: Σουλιώτης, Κυριάκος
Item type: Conference publication
Keywords: Adulthood;Sexually transmitted diseases;γνώσεις;ενήλικες;επικίνδυνες συμπεριφορές;σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;στάσεις;πρόληψη;knowledge;prevention;risk behaviors
Subjects: Ιατρική
Νοσηλευτική
Medicine
Nursing
Issue Date: 22-Jan-2015
Jun-2014
Date of availability: 22-Jan-2015
Publisher: Τμήμα Νοσηλευτικής Α' - ΤΕΙ Αθήνας
Nursing Department of the Athens Technological Educational Institution
Abstract: Η ανασκόπηση της Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας αναφέρει αύξηση των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων παγκοσμίως, γεγονός που ωθεί το σύνολο των φορέων υγείας στο σχεδιασμό στρατηγικών προαγωγής και αγωγής υγείας. Σκοπός: της μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των γυναικών απέναντι στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, καθώς και η συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τη σεξουαλική τους δραστηριότητα και την εμφάνιση συμπτωμάτων γυναικολογικών παθήσεων. Υλικό και Μέθοδος: Ο πληθυσμός της μελέτης ήταν γυναίκες όλων των ηλικιών που κατοικούν στην πόλη της Κορίνθου. Χρησιμοποιήθηκε εξειδικευμένο, έγκυρο και ανώνυμο ερωτηματολόγιο, που περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις και στάσεις για τα γυναικολογικά νοσήματα, τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, τα μέτρα πρόληψης και τις μεθόδους αντισύλληψης. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από το Μάρτιο ως το Μάιο του 2013 και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS 17.0. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία του δείγματος (n=214) αποτελείτο από γυναίκες μικρότερες από 20 ετών (40.2%), χωρίς παιδιά (65.1%), Το 56.7% των γυναικών ξεκίνησαν σεξουαλικές επαφές σε ηλικία άνω των 18 χρονών, ενώ το 55.2% δήλωσε ότι κάνει πάντα χρήση προφυλακτικού. Όσον αφορά το ιστορικό λοιμώξεων από Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, το 76.4% απάντησε πως δεν είχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Το φιλικό περιβάλλον αποτελεί το κύρια πηγή πληροφόρησης για θέματα σεξ, σε ποσοστό 52.9%. Το 67% θεωρεί πως το προφυλακτικό είναι η πιο ασφαλής μέθοδος αντισύλληψης, το 64.4% θεωρεί πως οι ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις χωρίς προφύλαξη είναι η κύρια αιτία για τις λοιμώξεις με Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, το 47.1% θεωρεί πως το τεστ ΠΑΠ πρέπει να γίνεται μετά την εμμηνορρυσία, το 65.1% ότι μετά τα 30 έτη πρέπει να γίνεται η μαστογραφία και το 50.9% δηλώνει ως ασφαλέστερο έλεγχο των μαστών τον συνδυασμό μαστογραφίας, υπέρηχου μαστών και ψηλάφησης, με το 11.4% του δείγματος να δηλώνει άγνοια περί προληπτικού ελέγχου για καρκίνο του μαστού. Επίσης, το 65.4% του δείγματος δήλωσε ότι συμβουλεύεται για τον προληπτικό έλεγχο και τις γυναικολογικές παθήσεις το γυναικολόγο τους. Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη, αναδεικνύεται η ελλιπής γνώση και την ύπαρξη επικίνδυνων σεξουαλικών συμπεριφορών από ικανό ποσοστό γυναικών, κυρίως νέων στην ηλικία. Συνεπώς, η εφαρμογή στοχευμένων εθνικών προγραμμάτων αγωγής σεξουαλικής υγείας και προσυμπτωματικού ελέγχου κρίνεται απαραίτητη.
Both Greek and international literature suggest there is an increase in STDs worldwide, something that has motivated health agencies to design health promotion strategies. Aim: The aim of the present study was to assess knowledge and attitudes of women regarding STDs, as well as to correlate the findings with their sexual activity and gynecologic symptoms. Materials and Methods: Our reference population comprised of women residing in the city of Corinth. A specialized, valid and anonymous questionnaire was used, that included items concerning gynecologic diseases, STDs, prevention measures and birth control methods. Data collection took place from March to May 2013 and the SPSS 17.0 was used for the statistical analysis. Results: The majority of our sample (n=214) consisted of women aged 20 or younger (40.2%), without children (65.1%). 56.7% of the participants initiated sexual relationships at age 18 or older, while 55.2% said they always used condoms. Regarding STD history, 76.40% reported no such history. 67% thought that condoms were the safest birth control method, 64.4% said that casual relationships were the main cause for STD infections, 47.1% said that Pap tests should be done after menstruation, and 65.1% that mammograms should be a routine examination after the age of 30. Also, 65.4% of the participants said they consulted their gynecologist for anything regarding prevention examinations or gynecologic conditions. Conclusions: Despite some limitations, the present study concludes that many, mainly younger, women lack important information on such subjects and adopt high-risk behaviors. Consequently, the implementation of targeted, nation-wide sexual health programs and pre-symptomatic testing is deemed necessary.
Language: Greek
English
Citation: Βόλτση, Ε., Λαμπρινάκου, Μ., Λιόπα, Μ., Ρεκλείτη, Μ., Σαρίδη, Μ., κ.ά. (2014). Στάσεις και γνώσεις των γυναικών απέναντι στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε σχέση με τη σεξουαλική τους υγεία και τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο. “Το Βήμα του Ασκληπιού”. [Online] 13 (2). σ. 177 - 201. Διαθέσιμο από: http://www.vima-asklipiou.g.
Journal: Το Βήμα του Ασκληπιού
Rostrum of Asclepius
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4553
Appears in Collections:Τόμος 13, τεύχος 2 (Απρ. - Ιουν. 2014)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons