Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/4673
Title: Επίδραση της μάλαξης του αυχένα στον όγκο παλμού αίματος σε υγιή πληθυσμό
Neck massage effects on blood volume pulse in healthy subjects
Authors: Σφετσιώρης, Δημήτρης Κ.
Παπαπέτρου, Σ.
Παπαδάτος, Γ.
Item type: Conference publication
Keywords: Relaxation;Χαλάρωση;Μάλαξη;Ψυχοφυσιολογικοί δείκτες;Όγκος παλμού αίματος;Kneading;Psychophysiological indicators;Blood volume pulse
Subjects: Medicine
Internal medicine
Ιατρική
Εσωτερική παθολογία
Issue Date: 24-Jan-2015
2006
Date of availability: 24-Jan-2015
Publisher: Νερατζής, Ηλίας
Σιανούδης, Ιωάννης
Abstract: Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση μέσω ενός ψυχοφυσιολογικού δείκτη και συγκεκριμένα της δερμικής αγωγιμότητας, των άμεσων αποτελεσμάτων της μάλαξης. 19 υγιείς εθελόντριες, ηλικίας 20-30 ετών (22,9 + 2,7) απετέλεσαν τον πειραματικό πληθυσμό. Υποβλήθηκαν όλες σε ολισθαίνουσες επιφανειακές και βαθιές πιέσεις στον αυχένα, από ύπτια θέση και για δέκα λεπτά. Έγινε ταυτόχρονα με τη μάλαξη καταγραφή του όγκου παλμού αίματος. Αναλύθηκαν οι 12000 τιμές που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο παρέμβασης (10 λεπτά). Αναλύθηκαν επίσης τα πέντε δίλεπτα που περιλαμβάνονται στο συνολικό χρόνο για να φανούν οι ενδεχόμενες αλλαγές στη συμπεριφορά σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Για το σκοπό αυτό έγινε one way anova και post-hoc δοκιμασία Bonferroni για κάθε υποκείμενο ανεξάρτητα. Από τη στατιστική επεξεργασία κατέστη δυνατή η κατάταξη των υποκειμένων σε τρεις ομάδες. Στη πρώτη ομάδα εντάσσονται οκτώ υποκείμενα. Ο όγκος παλμού αίματος στα υποκείμενα της πρώτης ομάδας (42% του συνόλου) ακολουθεί μια συνεχή ανοδική πορεία, στα υποκείμενα της δεύτερης ομάδας (21%) αυξάνεται συνολικά αλλά ασυνεχώς, ενώ στα υποκείμενα της τρίτης ομάδας ο όγκος παλμού αίματος μειώνεται. Στα υποκείμενα της πρώτης και δεύτερης ομάδας η αύξηση του όγκου παλμού εκδηλώνεται με μέτρια ως υψηλή συσχέτιση (r= 0.516 έως 0.927), ενώ στα υποκείμενα της τρίτης ομάδας, εκτός ενός (r= -0.755), η συνολικά παρατηρούμενη μείωση του όγκου παλμού αίματος μειώνεται ασυνεχώς, αλλά με πολύ χαμηλή έως ανύπαρκτη χρονική συσχέτιση (r= -0.162 έως -0.368). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η πλειοψηφία των υποκειμένων (63%), επέδειξε συμπεριφορά ευθέως συναρτώμενη με πτώση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, κάτι που συσχετίζεται άμεσα με τη πρόκληση γενικότερης χαλάρωσης. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η γενίκευση των αποτελεσμάτων της μάλαξης του αυχένα.
The purpose of this study was to investigate the direct effects of neck massage using a psychophysiological index, and more specifically, blood volume pulse. Therapeutic massage is a technique used in everyday life for dealing with many health problems. During the past years a great effort has been under way to establish objective results that will affirm its proven clinical effectiveness. Blood volume pulse is a psychophysiological index showing the activation of the autonomic nervous system. Its simple recording, simple waveform and skin application make this index quite appealing for psychophysiological studies. Nineteen health female subjects aged 20-30 years old (22.9 + 2.7) participated in this study as the experimental population. Thus, an effort was made to eliminate effects of sex and age. Under well-defined conditions, the subjects undertook simple neck massage (effleurages), while lying on their back for ten minutes. The massage was carried out by the same therapist for all subjects and an effort was made to keep the therapeutic relationship neutral. During the massage session, blood volume pulse on the fingers of the hand was recorded. 12,000 recorded values that correspond to the total intervention period (10 minutes) were analyzed. Same data were also assessed per five two-minute intervals to show any behavioral change in smaller intervals. To this end, a one-way ANOVA and post-hoc Bonferroni test was performed on each subject separately. Statistically significant differences were found (one way ANOVA, p< 0.01) between the averages of the five two-minute intervals, and the direction of the differences was demonstrated by applying the Bonferroni test. The classification of subjects into three groups was made possible by statistical elaboration of data collected. The first group was comprised of the 8 subjects (8 out of 19). The second, much smaller, group was comprised of 4 out of 19. The third group comprised of the last 7 subjects. Blood volume pulse on the subjects of the first group (42% of the total) followed a constantly upward trend, blood volume pulse on the subjects of the second group (21% of the total) were overall discontinuously increased, while blood volume pulse on the subjects of the third group (37% of the total) were overall discontinuously reduced. Judging by temporal correlations, it appears that 12 out of 19 subjects (63% of the total, r= .516 έως .927) confirm that short-term massage on the neck has a direct influence on blood volume pulse and indeed tends to increase its value. The temporal correlations of the remaining 7 subjects is not significant (r = -0.162 to -0.368) for the 6 of them and significant for the last one (r = -0.755). Result analysis showed that the majority of subjects behaved in a way that has a direct correlation with the decline of the sympathetic nervous system activity, which is in turn directly linked to a feeling of general relaxation. Success of massaging methods on various health problems has been recorded. One of the important observations is that the results of neck massage bring about a general relaxation. These results reinforce supporting views that therapeutic massaging is a useful method to relieve many symptoms. The objective control provided by the use of psychophysiological indexes is important to check the effectiveness of methods and techniques used in everyday medical care.
Language: Greek
Citation: Σφετσιώρης, Δ.Κ., Παπαπέτρου, Σ. και Παπαδάτος, Γ. (2006). Επίδραση της μάλαξης του αυχένα στον όγκο παλμού αίματος σε υγιή πληθυσμό. "e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας". [Online] 1(2): 17-27. Διαθέσιμο από: http://e-jst.teiath.gr/
Journal: e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας
e-Journal of Science & Technology
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4673
Appears in Collections:Τόμος 01, τεύχος 2 (2006)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sfetsioris.pdf330.62 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons