Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/480
Title: Επίδραση της άσκησης στην οστική μάζα και τη φυσική κατάσταση γυναικώνμέσης και τρίτης ηλικίας
Primary health care
Authors: Καφαντάρη, Βασιλική
Φερεντίνος, Γεώργιος
Μαυραγάνη, Θεοδώρα
Αντωνιάδου, Ελένη
Αρσένη, Πηνελόπη
Item type: Journal article
Keywords: Φυσική κατάσταση;Οστική μάζα;Άσκηση;Τρίτη ηλικία;Οστεοπόρωση;Δευτερογενής πρόληψη;Osteoporosis in women;Physical condition;Third age;Exercise for older people;ΠΠΥΤΠΡΠΠΠΠΠΣ ΠΡΠΠΠΨÎ
Issue Date: 1-Jun-2014
Dec-2008
Date of availability: 1-Jun-2014
Publisher: Μωραίτου-Σιδερίδη, Ε. Μ.
Abstract: Είναι γνωστό ότι το υψηλότερο επίπεδο οστικής μάζας επιτυγχάνεται στους άντρες και στις γυναίκες κατάτην ενηλικίωση, με επίδραση των ορμονών του φύλου.Κύριος σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει το ρόλο της άσκησης ως μέσο δευτερογενούς πρόληψης της οστεοπόρωσης και των τραυματισμών που προκαλούνται λόγω αυτής, εξετάζοντας την επίδρασή τηςαφενός στην οστική μάζα και αφετέρου στη φυσική κατάσταση γυναικών μέσης και τρίτης ηλικίας.Πληθυσμός-Μέθοδος: 30 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 55-65 ετών, που δεν είχαν λάβει στο παρελθόνθεραπεία για οστεοπόρωση χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Μετρήθηκαν το ύψος και το βάρος. Προσδιορίστηκεο δείκτης μάζας σώματος, η αναλογία περιφερειών μέσης-ισχίων και το άθροισμα τεσσάρων δερματοπτυχών(τρικέφαλου, υποπλατίου, υπερλαγονίου και μηρού). Οι δύο ομάδες υποβλήθηκαν σε έλεγχο οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο μέτρησης απορρόφησης ακτίνων Χ διπλής ενέργειας. Η πειραματική ομάδα υποβλήθηκε σεσυστηματικό πρόγραμμα επιβλεπόμενης άσκησης, διάρκειας έξι μηνών, τέσσερις φορές την εβδομάδα. (Δυοσυνεδρίες με βάρη και δυο αερόβιας άσκησης εβδομαδιαία).Οι γυναίκες της ομάδας ελέγχου δεν ασκήθηκαν. Όλες οι γυναίκες ελάμβαναν 1000 mg ασβεστίου και 800I.U. βιταμίνης D ημερησίως ώστε να εξασφαλιστεί διαιτητική επάρκεια. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτωνάσκησης οι γυναίκες μετρήθηκαν ως προς την οστική μάζα στο ίδιο εργαστήριο και αξιολογήθηκαν ως προς τοt-score που πέτυχαν. Επίσης αξιολογήθηκαν ως προς το χρόνο άσκησης στη δοκιμασία κόπωσης, την ευκαμψίακαι τη μυϊκή δύναμη.Κατά τη στατιστική ανάλυση, υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των περισσοτέρων παραγό-ντων που μετρήθηκαν πριν και μετά την ολοκλήρωση των 6 μηνών άσκησης μεταξύ πειραματικής ομάδας καιελέγχου.Συμπέρασμα: Η άσκηση είναι ο καλύτερος τρόπος διατήρησης της φυσικής κατάστασης και έμμεσα τηςπρόληψης των τραυματισμών στη μέση και τρίτη ηλικία. Η επίδρασή της στην οστική μάζα δεν έχει ακόμαδιευκρινιστεί επαρκώς. Χρειάζονται αρκετές μελέτες για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσοδευτερογενούς πρόληψης.
The highest level of bone mass is considered tobe achieved in both males and females during adulthoodunder the effect of sex hormones.The main aim of this study is to examine the roleof exercise as a mean of secondary prevention ofosteoporosis and related injuries by studying its effecton bone mass and the physical condition of middleand third age females.Population-Method: A sample of 30 healthy postmenopausefemales aged 55-65, which had neverreceived osteoporosis treatment, were divided into twogroups. Height and weight were measured, the bodymass index was determined, the waist-hip analogywas measured and the sum of four skin folds wastaken (triceps, infrascapular, suprailiac and thigh).The two groups underwent a bone density checkwith the method of double energy X-rays absorption.The study group underwent a systematic six-monthprogram of supervised exercise, four times a week.(Two weight-lift sessions and two aerobics sessionsper week).The females in the control group did not take anyexercise. All women received 1000mg of calcium and800 I.U of vitamin D daily so as to ensure dietary sufficiency.Upon completion of the exercise programsthe women were measured for bone mass in the samelaboratory and were evaluated for t-score achieved.They were also evaluated for exercise time in the cardiactolerance test, flexibility and muscle strength.In the statistic analysis there were significant statisticdifferences among almost all factors measured beforeand after the exercise in the study group and amongsome of them in the control group as well.Conclusion: Exercise is the best way to maintainphysical condition indirectly to prevent injuries in the third age. Its effect on bone mass has not beenestablished yet. We need more studies to determinewhether it can be useful as a secondary preventionmethod.
Description: Ερευνητικό άρθρο
Language: Greek
English
Journal: Ιατρικά Χρονικά
Medical Annals
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/480
Appears in Collections:Τόμος KA', τεύχος 12 (Δεκ. 2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Επίδραση της άσκησης στην οστική μάζα.pdf374.61 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons