Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/4921
Title: Μελέτη συνθηκών υγιεινής σε εξυπηρετούμενους από τη δράση "βοήθεια στο σπίτι" του Δήμου Σαραντάπορου
Authors: Κλεισιάρης, Χρήστος Φ.
Χαραλάμπους, Παντελής
Τζιότζιου, Τζέννη
Αγά, Γεωργία Κ.
Item type: Conference publication
Keywords: Social hygiene;Κοινωνική υγιεινή;Ηλικιωμένοι και υγεία;Πρόληψη;Αγωγή υγείας;Elderly and health;Prevention;Health care
Subjects: Medicine
Public health
Ιατρική
Δημόσια υγεία
Issue Date: 28-Jan-2015
2009
Date of availability: 28-Jan-2015
Publisher: Νερατζής, Ηλίας
Σιανούδης, Ιωάννης
Abstract: Εισαγωγή: Η λέξη υγεία έχει διαφορετικό νόημα για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που ίσως να αρκείται στο γεγονός ότι αυτοεξυπηρετείται και διαφορετικό νόημα για έναν νεαρό αθλούµενο άτομο που συνδέει την κατάσταση της υγείας του µε την φυσική του κατάσταση. Σκοπός: Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων και των πεποιθήσεων των ηλικιωμένων ατόμων σε θέματα υγιεινής στην κοινότητα και η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης της υγείας τους. Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 100 κάτοικοι (50% άρρενες και 50% θήλυ) ηλικίας 26 έως 92 ετών, στο δήμο Σαρανταπόρου. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε άτομα που ήταν ενταγμένα στο πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» που συνχρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άτομα που μελετήθηκαν ήταν κυρίως υπερήλικοι, κατά πλειοψηφία αγρότες, με παρόμοιες κοινωνικές ασχολίες και διατροφικές συνήθειες. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ατομικό ερωτηματολόγιο 23 κλειστών διχοτομικών και ανοιχτών ερωτήσεων που συμπληρώθηκε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. Παράλληλα προσδιορίστηκαν δεκατέσσερις βιοχημικοί παράμετροι, όπως η γλυκόζη (GLU), η ουρία (UREA), τα τριγλυκερίδια (TG), η χοληστερόλη (CHOL), το ουρικό οξύ (UA), η κρεατινίνη (CREA), τα ηπατικά ένζυμα (AST, ALT και GGT), η αλκαλική φωσφατάση (ALP), ο σίδηρος (Fe), οι ολικές πρωτεΐνες (TP) και οι λευκωματίνες (ALB). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 2006-2007. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου STATISTICA 7.0 for Windows. Αποτελέσματα: Η μέχρι σήμερα ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η ηλικία των ατόμων ήταν 68.3±12.5 έτη, το ύψος τους 1.68±0.07 μέτρα, το βάρος τους 75.6±11.6 κιλά, η συστολική τους πίεση 141±20 και η διαστολική τους πίεση 104±22 mmHg. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι το 33% των ατόμων ήταν διαγνωσμένοι υπερτασικοί, το 10% διαβητικοί και το 30% είχε καρδιολογικά προβλήματα Τα στοιχεία αυτά δεν συμφωνούν με τα δεδομένα που καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια, που δείχνουν ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα άτομα που μελετήθηκαν ήταν υπερτασικά . Επίσης, το 68% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή, δείχνοντας το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει στα άτομα αυτά, που αδυνατούν να αντιληφθούν την ακριβή κατάσταση της υγείας τους. Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι το 8% των ερωτηθέντων ήταν καπνιστές, το 6% έπινε ένα ή δύο ποτά την ημέρα, το 18% ήταν σε θέση να διαβάσει, το 84% παρακολουθούσε τηλεόραση, το 24% άκουγε ραδιόφωνο, το 76% είχε καλή όρεξη για φαγητό, το 40% είχε πρόβλημα με αϋπνίες αλλά μόνο το 2% έπαιρνε κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα για να κοιμηθεί. Τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο μελετούμενος πληθυσμός επιβεβαιώνονται και από τις τιμές των προσδιοριζόμενων βιοχημικών παραμέτρων (μέση τιμή±SD): GLU (107±54), UREA (48.5±20.3), TG (141±52), CHOL (207±50), UA (5.7±1.9), CREA (2.12±5.50) (mg/dl), AST (20±10), ALT (25±24), GGT (45±98), ALP (88±38) (IU/L), Fe (77±29) (μg/dl), TP (6.9±0.7) και ALB (4.4±0.5) (g/dl). Παρατηρούμε ότι οι τιμές των ανωτέρω παραμέτρων, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, βρίσκονται εκτός των φυσιολογικών τιμών, ενώ ορισμένοι βιοχημικοί παράμετροι, για κάποια άτομα , είναι ιδιαίτερα αυξημένοι. Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι τα ηλικιωμένα άτομα των περιοχών αυτών αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα σχετικά με την γνώση της κατάστασης της υγείας τους, αδυνατώντας πολλές φορές να αντιληφθούν την κρισιμότητα τέτοιων θεμάτων. Η γεωγραφική απομόνωση, το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, οι παραδοσιακές αντιλήψεις και συνήθειες, η έλλειψη ενημέρωσης από κάποιον έγκυρο φορέα, οδηγούν τα άτομα αυτά σε λάθος απόψεις και λύσεις σε προβλήματα υγείας που τυχόν αντιμετωπίζουν. Επομένως, είναι αναγκαίες οι συνεχείς έρευνες για την καταγραφή των προβλημάτων και τον προσδιορισμό της κατάστασης της υγείας των ατόμων που διαβιούν σε απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές, μακριά από αστικά κέντρα.
Background: The word health has different meaning for a old person where possibly you are enough in the make that self-served people and different meaning for one young athletic individual that connects the situation of health with his natural situation. Aim: Objective of present inquiring work is the investigation of perceptions and convictions of elderly population individuals on issues hygiene in the community and the study of existing situation of their health. Material and Method : Were studied 100 residents (50% male and 50% female) age 40 until 92 years, in the municipality of Sarantaporo. The research was focused in individuals that were included in the program "help in the house" that financed by national resources and the European Union. The individuals that were studied were mainly over-aged, at majority farmers, with similar social occupations and alimentary habits. For the collection of data was used individual questionnaire 23 closed bisecting and open questions that were supplemented with the method of personal interview. At the same time were determined fourteen biochemists parameters, as glucose (GLU), urea (UREA), triglycerides (TG), cholesterol (CHOL), uric acid (UA), creatinine (CREA), hepatic ferments (AST, ALT and GGT), alkaline phosphates (ALP), the iron (Fe), total proteins (TP) and albumins (ALB). The research was realised at the time period 2006-2007. the treatment of data became with the use of statistical parcel of STATISTICA 7.0 for Windows. Results: Up to today analysis of data it showed that the age of individuals were 68.3±12.5 years, their height 1.68±0.07 metres, their weight 75.6±11.6 kilos, their systolic pressure 141±20 and their diastolic pressure 104±22 mmHg. Indicatively, we report that the 33% of individuals were diagnosed hypertension, 10% diabetics and the 30% had cardiologic problems this elements do not agree with the data that were recorded in the questionnaires, that show that in their overwhelming majority the individuals that were studied were hypertension . Also, the 68% asking consider that the situation of their health is good, showing the size of problem that exists in this individuals, that are unable they conceive the precise situation of their health. Besides we report that the 8% asking were smoked, the 6% were drunk one or two drinks the day, the 18% were in place it reads, the 84% it watched television, the 24% it heard radio, the 76% it had good appetite for food, the 40% it only had problem with insomnia but the 2% it took some pharmaceutical pill in order to sleep. The problems of health that faces the served population are also confirmed by the prices of determined biochemical parameters (medium variables ± SD): GLU (107±54), UREA (48.5±20.3), TG (141±52), CHOL (207±50), UA (5.7±1.9), CREA (2.12±5.50) (mg / dl), AST (20±10), ALT (25±24), GGT (45±98), ALP (88±38) (IU / L), Fe (77±29) (m g / dl), TP (6.9±0.7) and ALB (4.4±0.5) (g / dl). We observe that the prices of above parameters, in very a lot of cases, are found except the physiologic prices, and while certain biochemists parameters, for certain individuals, are particular increased. Conclusions: The present study shows that the old individuals of this region face big problems with regard to the knowledge of situation of their health, being unable many times they conceive the gravity of such subjects. The geographic isolation, the low level of education, the traditional perceptions and habits, the lack of briefing by some valid institution, lead this individual to error opinions and solutions to problems of health that by any chance they face. Consequently, are necessary the continuous researches for the recording of problems and the determination of situation of health of individuals that live in isolated geographically regions, far from urban centres.
Language: Greek
Citation: Κλεισιάρης, Χ.Φ., Χαραλάμπους, Π., Tζιότζιου, Τ. και Αγά, Γ.Κ. (2009). Μελέτη συνθηκών υγιεινής σε εξυπηρετούμενους από τη δράση "βοήθεια στο σπίτι" του Δήμου Σαραντάπορου. "e-Journal of Science & Technology". [Online] 4(3): 51-66. Διαθέσιμο από: http://e-jst.teiath.gr/
Journal: e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας
e-Journal of Science & Technology
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: Publicly accessible
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/4921
Appears in Collections:Τόμος 04, τεύχος 3 (2009)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kleisiaris_12.pdf385.31 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons