Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11400/5767
Title: Άποψη των επαγγελματιών υγείας για την ευγονική
Authors: Καμπά, Ευριδίκη
Κατσιμίγκας, Γεώργιος
Σπηλιοπούλου, Χαρά
Μπέλλου-Μυλωνά, Παναγιώτα Μ.
Χατζηλάου, Ιωάννης
Contributors: Παντελίδου, Μαρία
Item type: Conference publication
Keywords: Eugenics;Βιοηθική;Γενετική παρέµβαση;Ευγονική;Bioethics;Genetic intervention;Κληρονομικότητα;Φροντιστές υγείας
Subjects: Medicine
Medical genetics
Ιατρική
Γενετική
Issue Date: 6-Feb-2015
2013
Publisher: Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
Abstract: Ως Ευγονική ορίζεται η προσπάθεια της επιστήµης να πετύχει τη βελτίωση του ανθρώπινου γένους µε βάση τους νόµους της βιολογίας και της κληρονοµικότητας. Σκοπός: Η αξιολόγηση των στάσεων και των απόψεων των επαγγελµατιών υγείας σχετικά µε την Ευγονική. Ταυτόχρονα, η διερεύνηση της συσχέτισης της Ευγονικής µε το φύλο, την ηλικία και τη σηµαντικότητα της θρησκείας. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγµα της µελέτης περιελάµβανε 303 άτοµα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, από ένα δηµόσιο γενικό νοσοκοµείο, ένα πανεπιστηµιακό και έναν φορέα ασφάλισης. Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε έντυπο ανώνυµο ερωτηµατολόγιο που αναπτύχθηκε για το σκοπό της έρευνας. Οι µέθοδοι που επιλέχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν κατά την ανάλυση των δεδοµένων ήταν: περιγραφική στατιστική (συχνότητα, ποσοστό, µέσοι όροι, τυπική απόκλιση). Οι διαφορές µεταξύ ποιοτικών (κατηγορικών) µεταβλητών ελέγχθηκαν µε τη δοκιµασία x2 (Chi Square). Οι διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων ως προς τις ποσοτικές µεταβλητές ελέγχθηκαν µε τη δοκιµασία Μann-Whitney U. Αποτελέσµατα: Το 86,3% πιστεύει ότι στόχος της γενετικής συµβουλευτικής είναι η µείωση του αριθµού των επιβλαβών γονιδίων στον πληθυσµό. Επίσης, το 76,7% θεωρεί ότι τα άτοµα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη σοβαρών διαταραχών δεν θα πρέπει να κάνουν παιδιά, εκτός εάν χρησιµοποιήσουν προγεννητική διάγνωση. Η συντριπτική πλειονότητα του δείγµατος (61,2%), συµφωνούσε µε τη δήλωση ότι, η κοινωνία δεν θα προσφέρει ποτέ επαρκή υποστήριξη στα άτοµα µε αναπηρία, επίσης το 81,1% θεωρεί ότι κάποιες αναπηρίες θα συνεχίσουν να αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα ακόµα και µε την µέγιστη κοινωνική υποστήριξη, ενώ το 74,1% πιστεύει ότι δεν είναι δίκαιο για ένα παιδί να έλθει στον κόσµο µε σοβαρή γενετική ανωµαλία. Βρέθηκε ότι περισσότερο θετικοί απέναντι στην ευγονική είναι οι ειδικευµένοι ιατροί (p = 0,001), οι µεγαλύτεροι σε ηλικία επαγγελµατίες υγείας (p< 0,001), έχοντες µεγαλύτερη προϋπηρεσία (p=0,001), οι έγγαµοι (p<0,001), µη έχοντες παιδιά (p= 0,004) και οι νοσηλευτές Τ.Ε (p= 0,016). Συµπεράσµατα: Θα πρέπει να αλλάξει ριζικά η στάση των επαγγελµατιών υγείας και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στα άτοµα µε αναπηρίες, ώστε να αρθούν οι προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα. Επίσης προτείνεται, ότι είναι απαραίτητη η καλύτερη πληροφόρηση των επαγγελµατιών υγείας για τα ηθικά διλήµµατα που αναφύονται από την εφαρµογή της γενετικής µηχανικής στον άνθρωπο.
Description: Ερευνητική εργασία
Language: Greek
Citation: Καμπά, Ε., Κατσιμίγκας, Γ., Σπηλιοπούλου, Χ., Μπέλλου-Μυλωνά, Π.Μ., Χατζηλάου, Ι., κ.α. (2013). Άποψη των επαγγελματιών υγείας για την ευγονική. "Νοσηλευτική". 52 (3).
Journal: Νοσηλευτική
Hellenic journal of Nursing
Type of Journal: With a review process (peer review)
Access scheme: 
License: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
URI: http://hdl.handle.net/11400/5767
Appears in Collections:Τόμος 52, τεύχος 3 (Ιούλ. - Σεπτ. 2013)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons